Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I download firefox and can open it once but cannot open it again.

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have to uninstall and reinstall it to open it again...

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Thank you Thank you - starting it in safe mode worked - no problems so far !! thank you for the help !!