Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox hangs for 10-20 seconds at a time, becomes non-responsive and I have to wait for it to "un-hang". This is on Windows 7 Ultimate x64

  • 21 trả lời
  • 211 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Carm

more options

It seems random. I can't find a common element in the hangups. It simply stops responding. Everything else works fine, no other program suffers from these hangups. It does not crash, but it just stalls for a long time.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Might want to read my post in the following thread:

https://support.mozilla.com/en-US/questions/882024?s=firefox+7+crashes+&r=18&as=s

  1. 1
  2. 2