Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Audio has ceased when at Amazon and with e-mails with audio attachments. This only during last few days previously O.K. Windows Media Player still working so no problem with speakers only happens with online audio. John

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
more options

Operating system Windows 7. A few days ago no problems with audio, clear sound when listening to e-mail audio attachments and Amazon music samplers. During last 2/3 days both attachments and samplers fail to work, but when playing music from library held in Windows Media Player no problems. This would appear to show no problem with speakers etc and I have not knowingly amended any audio controls.

Operating system Windows 7. A few days ago no problems with audio, clear sound when listening to e-mail audio attachments and Amazon music samplers. During last 2/3 days both attachments and samplers fail to work, but when playing music from library held in Windows Media Player no problems. This would appear to show no problem with speakers etc and I have not knowingly amended any audio controls.