Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I get rid of the message "We noticed you may have signed in or signed out in another window. Click OK to reload your page" and get automatically logged into my yahoo page like I used to be able to do

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
more options

I can no longer be logged directly into my yahoo account/page. I get a popup " We noticed you may have signed in or signed out in another window. Click OK to reload your page" and then I have to go to the log in page and log in every time. Has firefox upgraded something that has screwed up my computer login?

I can no longer be logged directly into my yahoo account/page. I get a popup " We noticed you may have signed in or signed out in another window. Click OK to reload your page" and then I have to go to the log in page and log in every time. Has firefox upgraded something that has screwed up my computer login?