Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why do I receive the following message when I try to upload photos to my website on Web.com - An error has interrupted communication between your browser and the web site server?

  • Không có trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
more options

I have never had a problem uploading photos to my website on WEB.com until I installed the newest version of Firefox. I am able to upload the photos but when I try to add them to my webpage I get the message - unexpected error - An error has interrupted communication between your browser and the web site server . Can you please help me with this.