Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

web site home pages small. how do i make them full screen

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jimprater

more options

after the latest update, when i bring up firefox the home page is about 3x5 inches. I can barely read the font. how do i get what i used to have in the way of full screen

Giải pháp được chọn

Reset the page zoom on pages that cause problems: View > Zoom > Reset (Ctrl+0 (zero); Cmd+0 on Mac)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Reset the page zoom on pages that cause problems: View > Zoom > Reset (Ctrl+0 (zero); Cmd+0 on Mac)

more options

It worked!! Now I can put my magnifying glass away. Thank you for your help.