Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where do i report bugs?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 59 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ChrisBar

more options

I am having a problem with the new Firefox 5.0.1. I am using it on a Windows XP SP3 machine. When I open multiple tabs , sometimes I loose the button to close the tab. It seems to happen when the name of the website is longer than the tab and the name is concatenated. I have disabled the "Colorful Tabs" addon to verify that this is a FF problem.

Giải pháp được chọn

Firefox 6 was released this past Tuesday, and Firefox 5.0.1 isn't supported any longer. Update to 6.0 and see how that is.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox 6 was released this past Tuesday, and Firefox 5.0.1 isn't supported any longer. Update to 6.0 and see how that is.

more options
more options

I have been using FF 3.6 for a while now. I got an upgrade notice and I clicked it to upgrade. Seemed fine. Now I realize that it only updated to 5.0. So I have manually updated to 6.0.

The problem seems to be solved.

Thanks, Chris