Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Font is clear but faint and smaller - I'd like to make it larger and darker

  • 2 trả lời
  • 38 gặp vấn đề này
  • 527 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hasan

more options

Since applying Firefox and Windows updates the font has changed. It seems smaller and not at all bold. How can I modify the appearance and size of web displays?

Giải pháp được chọn

Blurry Fonts

How do I use Zoom?

The Firefox Page Zoom feature does a domain by domain level of saving the users preferred zoom level settings, there is no default Page Zoom level setting in Firefox.

Try the Default FullZoom Level 4.5 extension:

Or the NoSquint 2.1.2 extension:

Check and tell if its working.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If the problem is system wide you will need to look at your Windows XP display settings.

If the problem is only with Firefox;

  • if it is with the content of the page, is it just that the text is too small, if so use the zoom controlls, eg press keyboard keys Ctrl + + (press and hold the Control key, then also press the plus key ) Ctrl + - reduces size Ctrl + 0 (zero the number) resets to 100%
  • There are also software extensions that can be used to improve things, and a firefox preference that also changes the size of the firefox interface items such as the menu items.
more options

Giải pháp được chọn

Blurry Fonts

How do I use Zoom?

The Firefox Page Zoom feature does a domain by domain level of saving the users preferred zoom level settings, there is no default Page Zoom level setting in Firefox.

Try the Default FullZoom Level 4.5 extension:

Or the NoSquint 2.1.2 extension:

Check and tell if its working.

Được chỉnh sửa bởi Hasan vào