Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hotmail will not open messages in FF 3 or 5 or 6 since Aug 2011 - Hotmail works in IE

  • Không có trả lời
  • 41 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

For the last several weeks (aug 2011) Hotmail will open and the menu options will work, however I can't change folders or open and messages, no errors, just no response. Didn't work in FF 3.6.17 or FF 5.0.1 or FF 6.0 (even tried in FF safe mode)