Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cant read right hand side of screen as whole page is of set to right. ie ok only fire fox is problem.have uninstalled and reinstalled but still problem

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hasan

more options

The home page and consequently all information on the screen is offset approx 2inches to right. Have tried internet explorer and that is fine. Have removed and reloaded the latest version of Firefox but problem still exists.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options