Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

just upgraded to version 6, won't access the internet

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi inhonoredglory

more options

Tried to run in safe mode with everything disabled but still would not access the internet. Having to use IE to post question.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I had this problem, too, then I realized somehow my Firefox got defaulted to "Work Offline." I went to File > Work Offline. If yours is checked like mine was, then uncheck it. Now mine works on the Internet again.