Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

problem emailing articles from websites

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

When I click to email an article from any website, the system locks and then it seems to repeat itself multiple times like it is trying to access outlook but can't. I finally have to ctrl-alt-del and close each individual window which, could be forty + before I can get it stopped. This happens in IE as well.

Tất cả các câu trả lời (1)