Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have upgraded to 6, but home page still says I am not on latest version.

  • 2 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyMe

more options

I have upgraded 2 times but home page still says I am not on the latest version.

Giải pháp được chọn

What do you have set as your homepage? The default Firefox homepage wouldn't have a message like that. Plus, you posted here with Firefox 6.0 - the latest release version.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

What do you have set as your homepage? The default Firefox homepage wouldn't have a message like that. Plus, you posted here with Firefox 6.0 - the latest release version.

more options

Yes, I have Firefox 6, no problem, but the Firefox start page says I don't have the latest version installed, which I have.