Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can anyone tell me what following means, why it appears when I start up Firefox. Just updated to Firefox 6.0 since then this appears when I try to access Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Can anyone tell me what following means, why it appears when I start up Firefox. Just updated to Firefox 6.0 since then this appears when I try to access Firefox.

'TypeError: Components.classes['@softage.ru/skype/SkypeFfExtension;1'] is undefined '

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Caused by an incompatibility in the Skype extension for Firefox. Disable that extension until you can get a fixed version from Skype.