Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After upgrading to Firefox 6 the organize bookmarks command is missing, how do I get it back?

  • 4 trả lời
  • 66 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AliceWyman

more options

In the old version of Firefox there was a way to move and organize bookmarks by clicking on the "Organize Bookmarks" link in the Bookmarks menu.

In the old version of Firefox there was a way to move and organize bookmarks by clicking on the "Organize Bookmarks" link in the Bookmarks menu.

Giải pháp được chọn

The name of the Bookmarks "Organize Bookmarks" menu item changed in Firefox 4 and above to "Show all bookmarks" . See Bookmarks in Firefox for more information.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

The name of the Bookmarks "Organize Bookmarks" menu item changed in Firefox 4 and above to "Show all bookmarks" . See Bookmarks in Firefox for more information.

more options

OK, thanks. It does not make sense to change that, what ever, I can go with that.

more options

Firefox: Please change the name back. "Show all bookmarks" does not mean the same thing as "Organize bookmarks". Why on earth did you think that the new name was better?

more options

Chet, you need to submit feedback to Mozilla, not here. You can do that from the Firefox menu (Help -> Submit Feedback) or visit input.mozilla.org/feedback