Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why won't Firefox get rid of my ads even though I'm using adblocker?

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 64 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I'm using FireFox 3, because The newer Firefox's are not that good in my opinion, and ads keep showing up everywhere, even though I have adblocker and adblocker plus installed into my add-ons.

I'm using FireFox 3, because The newer Firefox's are not that good in my opinion, and ads keep showing up everywhere, even though I have adblocker and adblocker plus installed into my add-ons.

Giải pháp được chọn

First off, don't install two different add-ons that do the same thing. Second, Adblock Plus is the one to keep; did you signup for a Filterset subscription (no cost)? Adblock Plus doesn't block anything without filters, either a Filterset subscription or your own set of filters that your create over time as you see stuff you don't want to see and block it each one one by one.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

First off, don't install two different add-ons that do the same thing. Second, Adblock Plus is the one to keep; did you signup for a Filterset subscription (no cost)? Adblock Plus doesn't block anything without filters, either a Filterset subscription or your own set of filters that your create over time as you see stuff you don't want to see and block it each one one by one.

more options

Oh wow, I didn't know I needed a Filterset. Thank you, all my ads are gone! 8D

more options

You're welcome.