Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have tried to update Firfox 5.0 to 6.0 and I get a message "publisher couldn't be verified. When I tried to open a full copy of 6.0 I get a message. "file corrupt. Can you give me any suggestions?

  • 2 trả lời
  • 31 gặp vấn đề này
  • 46 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi roy.chamberlain

more options

I tried to update two laptops with the same results. I am told that the file is corrupt when trying to install the full version. I am told that the publisher could not be verified when I try to update from version 5.0 and when I continue to upgrade, I am informed that the file is corrupt.

I am running Norton Internet Security.

Giải pháp được chọn

Download latest Firefox version from one of these links:

Uninstall your current Firefox

Installing Firefox on Windows (use the Downloaded latest Firefox installer)

Check and tell if its working.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Download latest Firefox version from one of these links:

Uninstall your current Firefox

Installing Firefox on Windows (use the Downloaded latest Firefox installer)

Check and tell if its working.

more options

Uninstalling Firefox and then deleting the Mozilla directory and downloading and installing the full version 6.0 worked. Thank you for your help.