Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I UNINSTALL the OLD VERSION of FIREFOX after I have installed the NEW ONE?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hasan

more options

Can I UNINSTALL the OLD VERSION of FIREFOX after I have installed the NEW UPDATED ONE?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Download latest Firefox version:

Uninstalling Firefox

Installing Firefox on Windows (use the Downloaded latest Firefox installer)

Check and tell if its working.