Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

after updating to the latest firefox all my web pages are very small and I can hardly read the printing

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kl7mu

more options

each page is just very small when it loads

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Ctrl + 0 (zero) to reset your page's zooming rate.

Also it can be done from the menu bar which can be opened by pressing 'alt' button.