X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

after updating to the latest firefox all my web pages are very small and I can hardly read the printing

Được đăng

each page is just very small when it loads

each page is just very small when it loads

Chi tiết hệ thống bổ sung

Điều này bắt đầu khi...

when i installed new version

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Next Generation Java Plug-in 1.6.0_26 for Mozilla browsers
  • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
  • 4.0.50401.0
  • NPWLPG
  • Google Update
  • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 10.1.0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1

Thông tin chi tiết

kl7mu 0 giải pháp 5 câu trả lời
Được đăng

Ctrl + 0 (zero) to reset your page's zooming rate.

Also it can be done from the menu bar which can be opened by pressing 'alt' button.

Ctrl + 0 (zero) to reset your page's zooming rate. Also it can be done from the menu bar which can be opened by pressing 'alt' button.