Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The 'new tab' button is missing

  • 2 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 169 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jacnad

more options

I have just installed Firefox 6 but no longer have on display the small tab on the right of the open tab. I can only open a new tab with Ctrl + T (or from File & New Tab). Any obvious settings that I need to select to get this back? Thanks. (OS Win XP Pro)

Giải pháp được chọn

Hi!

You can now customize all the items showing in the Navigation toolbar. Take a look to this article to learn how: Customize Firefox controls, buttons and toolbars

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi!

You can now customize all the items showing in the Navigation toolbar. Take a look to this article to learn how: Customize Firefox controls, buttons and toolbars

more options

Thank you ever so much for that, Ibai.