Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there a way to download Firefox 4 without going on a 3rd party site? Many of my addons do not work with Firefox 5 and 6.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Quite a few of my addons don't work with firefox 6, and I would prefer to keep them, but my pc crashed and I had to reformat. I don't want to have to go on a 3rd party site, since they could easily put a virus on my pc. I couldn't find anywhere to download it on the site. Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/4.0.1/

Just keep in mind that Firefox 5.0 was a security release for 4.0.1.