Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I publish to firefox

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

I scanned some documents and wanted to send them to a website. When I get to Web Publishing Wizard it asks me to select a service provider to host. The only thing it shows is MSN. I no longer have this service. How do I get Firefox to be my provider?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox is not a provider; it's a web browser. And it doesn't include any web publishing wizard. If something came up called "Web Publishing Wizard" while you were on a website, it's part of the website, not Firefox.