Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

graphics are gone

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Each time I open my Firefox all the pictures have gone, then when I go to my bookmark websites all the pictures are gone toobold text

Tất cả các câu trả lời (1)

more options
  • Check the permissions for the domain in the current tab in "Tools > Page Info > Permissions"
  • Check that images are enabled: Tools > Options > Content: [X] Load images automatically
  • Check the exceptions in "Tools > Options > Content: Load Images > Exceptions"
  • Check the "Tools > Page Info > Media" tab for blocked images (scroll through all the images with the cursor Down key).

If an image in the list is grayed and there is a check-mark in the box "Block Images from..." then remove that mark to unblock the images from that domain.

There are also extensions (Tools > Add-ons > Extensions) and security software (firewall, anti-virus) that can block images.

See also: