Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why can't I delete sender info. during a email forward

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I receive an email and click Forward to send it to others in my contacts list, but I cannot delete any of the header information about the original sender before I send it.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox doesn't do email, it's a web browser.

If you are using Firefox to access your mail, you are using "web-mail". You need to seek support from your service provider or a forum for that service.

If your problem is with Mozilla Thunderbird, see this forum for support. http://www.mozillamessaging.com/en-US/support/
or this one
http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=39