Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox times out before certain web sites can load

  • Không có trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

Firefox will work fine for most addresses but times out for certain web sites. URL's I have had trouble with are:

http://www.cakecareers.com/frames.asp?p=manage

and

http://wake.digitalhealthdepartment.com/

I have cleared cookies and cache.