Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox just updated to 5.0.1 when it opens it opens two tabs, one a restore session tab and the other Firefox home tab. Nothing appears in the restore tab and everything freezes. Only way to get out is to ctrl, alt, del.

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

After updating to Firefox 5.0.1 and trying to open Firefox, it opens two tabs. One is the restore session tab and the other is the Firefox home tab. Nothing opens in the session restore tab and once the Firefox home tab loads the browser screen freezes with no crash ID's listed. The only way to get out is thru the task manager and ending the process. Firefox worked fine before updating.