Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox crashes when i try to print a webpage using a 510 lexmark printerwhen i

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

each time i try to print a webpage firefox crashes . i am using a lexmark printer. if i need to print a webpage i have to install internet explorer

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

https://support.mozilla.com/en-US/kb/Firefox%20crashes#w_getting-help-with-your-crash

Type about:crashes in the URL bar and hit Enter.
Click the hyperlinks to bring up the Crash Report pages and copy'n'paste the URL of each of those reports into the message box here. We'll see if we can help you figure out what is causing those crashes to happen.