Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I shut-off the auto-fill? I don't like that important numbers and info is suggested openly on my computer.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi DeborahC

more options

For example, I don't want my email or my credit card number to show up when I begin typing info for those numbers. How do I stop the auto-fill function or turn it off--it seems like this security issue.

For example, I don't want my email or my credit card number to show up when I begin typing info for those numbers. How do I stop the auto-fill function or turn it off--it seems like this security issue.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

more options

You may want to use Clear Recent History to clear already stored form data.

more options

Thanks so much for your help.