Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

With the download to the latest Firefox, the bar containing the awesome bar, the home icon, etc. is missing; what do I do now?

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi handsomeorlandoman

more options

The whole line containing the awesome bar, the back button, the home icon, etc. is not there. I have tried a second download with the same results. I do not want to lose my bookmarks or history. What is the next step, since Firefox is not usable in this state.

Giải pháp được chọn

Hey, try going to View > Toolbars and checking Navigation Toolbar.

Hope this helps! handsomeorlandoman

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hey, try going to View > Toolbars and checking Navigation Toolbar.

Hope this helps! handsomeorlandoman