Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox not recognizing VLC plugin

  • 4 trả lời
  • 193 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox on Lion is not recognizing the VLC plugin. I've attempted to reinstall the plugin, but Firefox will not recognize it. I've also verified that it is installed to the correct location (/Library/Internet Plug-ins)

Được chỉnh sửa bởi Entegy vào

Giải pháp được chọn

Is that a 64 bit VLC version?

On a Mac, Firefox 4 versions and later are a 64 bit application.
Not all plugins support 64 bit and if not then you need to start Firefox in 32 bit mode to use that plugin.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

I noticed that you're running Firefox 5, but I would advise to try upgrading to Firefox 7. Then re-install the VLC Application and plugin, and check if the problem persists. If it does, post back here and we'll all be happy to help.

more options

Giải pháp được chọn

Is that a 64 bit VLC version?

On a Mac, Firefox 4 versions and later are a 64 bit application.
Not all plugins support 64 bit and if not then you need to start Firefox in 32 bit mode to use that plugin.

more options

Derp, it was a 32-bit issue. Thanks!