Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I delete the Firefox icon that looks like a drive from my desktop after putting the browser in my dock?

  • 3 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 12589 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dc499

more options

I just installed firefox and the icon that looks like a drive is still on my desktop. Can I throw it in the trash? Or does that disrupt the whole system? Thanks!

Giải pháp được chọn

Did you install Firefox by dragging it to your Applications folder? If yes, then you can safely drag the drive to Trash.

For more details, see this article: How to download and install Firefox on Mac.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Did you install Firefox by dragging it to your Applications folder? If yes, then you can safely drag the drive to Trash.

For more details, see this article: How to download and install Firefox on Mac.

Được chỉnh sửa bởi dynamite vào

more options

I too have the orange Firefox drive icon and the blue install folder on my desktop. Firefox is installed on my hard-drive and an icon is in the dock. I tried ejecting the drive icon as suggested above, but both the drive and folder icon return every time I open Firefox. It's distracting and I'd like to remove both. Thanks.