Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

you used to have "organize bookmarks". It worked great. Why a new way of reroganizing bookmarks E!

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I suspect I will be able to use the sidebar to organize my bookmarks, just like organize bookmarks used to work, now that I have found this out. But, it took me many tries over a month, to get the answer, and about 20 minutes just now. So, this is just a complaint. Why did you change the way such an important features works. Why does it make sense?

Giải pháp được chọn

The name was changed to Show All Bookmarks, nothing about the way it "works" was changed.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

The name was changed to Show All Bookmarks, nothing about the way it "works" was changed.

more options

thank you very much

more options

You're welcome.