Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

password saver, how do I use it

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I am changing my AV from Norton and the new one doesn't have a password saver, I know firefox does but it doesn't seem to come up all the time and if I go into the options and see the saved passwords many are not correct, for example when I tried to logon to firefox supported using the saved password from saved password, I got a message password or user incorrect etc, how do I fix that?