Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Import history and cookies from google chrome

  • 2 trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 2344 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I import history and cookies from Google Chrome? I have done favorites and passwords.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I don't have Google Chrome so i don't know much about it, but try these links:

How to Export history from Google Chrome ?

Export Cookies from Google Chrome ?

Check and tell if its working.

For more assistance regarding Google Chrome:

more options

This seem to work (more or less) to see the Google Chrome History:

  1. Open Database > Connect Database -> \Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data -> History -> Go
  2. Hit the Execute SQL tab
  3. Use a Select like this:
SELECT datetime(urls.last_visit_time/1000000,'unixepoch'), urls.url, urls.title
FROM urls, visits
WHERE urls.id = visits.url
  • Click the Action button to Save the results to a CSV file