Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What is this error: Reference #97.635fb1cd.1312304605.1cfbed97

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1966 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I keep getting this error message when I go to Candystand.com...a website that has games and that I normally play daily. Can you tell me what it means? Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

  • Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the extensions is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox (Tools) > Add-ons > Appearance/Themes).