Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hi. Just switched from PC to MAC (lion 6.7) and I am trying to import my bookmarks but Firefox for mac will not recognize the file. How do I move my bookmarks to my MAC from my PC?

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi. Just switched from PC to MAC (lion 6.7) and I am trying to import my bookmarks but Firefox for MAC will not recognize the Bookmark back up file. How do I move my bookmarks to my MAC from my PC?

Hi. Just switched from PC to MAC (lion 6.7) and I am trying to import my bookmarks but Firefox for MAC will not recognize the Bookmark back up file. How do I move my bookmarks to my MAC from my PC?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Make sure that the backup file with the bookmarks has the correct file extension: .html for a HTML backup and .json for a JSON backup.
You can check that via the right-click context menu of that file and open the Properties.
If you are not sure about the file type then you can open the file in Firefox via "File > Open File"
A JSON backup will show as one long text line without line breaks and a HTML backup as a web page with clickable links.

A JSON backup starts with: {"title":"","id":1,"dateAdded":
An HTML backup starts with: <!DOCTYPE NETSCAPE-Bookmark-file-1>