Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

как отключить блокировку автоматического перенаправления на страницу?

  • 1 trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 1882 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Прошу ответить по эл. почте.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See:

  • Инструменты -> Настройки -> Дополнительные > Общие : Расширенные возможности :
  • [ ] "Предупреждать при попытке веб-сайтов перенаправить или перезагрузить страницу"

See also:


The setting in "Tools > Options > Advanced > General" is meant as an accessibility feature, as you can see by the label of that section, so that people with disabilities or people who use screen readers do not get confused and is not meant as a safety protection to stop redirecting.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào