Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

web site looks wrong other sites ok also word press dashboard wont acess

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hasan

more options

website MBXinternational.com loads with black background thus cant see. This site loads and shows correctly on other providers and other sites show fine on firefox. Also word press does not function correctly in firefox.. These issues did not exist prior to updateding firefox to #5

website MBXinternational.com loads with black background thus cant see. This site loads and shows correctly on other providers and other sites show fine on firefox. Also word press does not function correctly in firefox.. These issues did not exist prior to updateding firefox to #5

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Websites look wrong

https://support.mozilla.com/en-US/kb/Websites%20look%20wrong

Check and tell if its working.