Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am unable to add another tab; I've tried clicking the + button, Ctrl-T, or going to File, Add New Tab.

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kmjazzman32

more options

I love the tab feature and with the new 5.0 version, I am unable to access that feature. Please fix ASAP!

Giải pháp được chọn

Uninstall the Ask Toolbar. It causes that problem.


If this reply solves your problem, please click "Solved It" next to this reply when signed-in to the forum.Not related to your question, but...

You need to update some plug-ins:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Uninstall the Ask Toolbar. It causes that problem.


If this reply solves your problem, please click "Solved It" next to this reply when signed-in to the forum.Not related to your question, but...

You need to update some plug-ins:

more options

Thank you SafeBrowser!