Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

repeated Intranet authentication prompts

  • Không có trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
more options

I'm having trouble accessing an internal intranet site.

I get endless user name / password prompts.

I have the sites listed added to the configuration keys:

   network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris
   network.negotiate-auth.delegation-uris
   network.negotiate-auth.trusted-uris

in the form site1.com,site2.com, etc. with no effect.

Starting FireFox in safe mode (no extensions, no plugins) made no different.

I'm having trouble accessing an internal intranet site. I get endless user name / password prompts. I have the sites listed added to the configuration keys: network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris network.negotiate-auth.delegation-uris network.negotiate-auth.trusted-uris in the form site1.com,site2.com, etc. with no effect. Starting FireFox in safe mode (no extensions, no plugins) made no different.