Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I locate the folder a library (bookmarks) search result points to?

 • 3 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 66 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi SafeBrowser

more options

When doing a search in the bookmark library and you get a URL result(s) the folder that contains the information for the URL is unknown or apparently unknown. How do I find the folder that is storing the bookmark information. Information about the result (Name, Location, Tags, Keywords,Description) is displayed but there is no apparent information of where in the library the data is stored. For instance, the containing folder that holds this information.

Giải pháp được chọn

I have found this extension is most suitable for my use: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/7372/

After install and re-starting Firefox

 • open Library window Bookmarks > Show All Bookmarks
 • right-click on right pane column headings, check/click the column headins you want displayed; Parent Folder column is added by above extension
 • drag column headings right/left to postion that suit your needs.

An alternate extension you can consider: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/go-parent-folder/


If this reply solves your problem, please click "Solved It" next to this reply when signed-in to the forum.Not related to your question, but...

You need to update some plug-ins:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

I have found this extension is most suitable for my use: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/7372/

After install and re-starting Firefox

 • open Library window Bookmarks > Show All Bookmarks
 • right-click on right pane column headings, check/click the column headins you want displayed; Parent Folder column is added by above extension
 • drag column headings right/left to postion that suit your needs.

An alternate extension you can consider: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/go-parent-folder/


If this reply solves your problem, please click "Solved It" next to this reply when signed-in to the forum.Not related to your question, but...

You need to update some plug-ins:

Được chỉnh sửa bởi SafeBrowser vào

more options

Solved it. Many thanks. SafeBrowser had the solution I was looking for.

Được chỉnh sửa bởi olsanxtq@bellsouth.net vào

more options

To help other users find solutions, please return and sign-in to the forum with your user name and password:

 • click on "Solved It" next to the reply ABOVE that BEST solved your question
 • DO NOT click "Solved It" next to this reply

Thanks

Được chỉnh sửa bởi SafeBrowser vào