Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there any problem in showing custom error page for Erro code 408 with Firefox?

  • Không có trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

I want to capture Http error codes like 400,404,408. I have written a custom JSP (called as error.jsp)which contains the error message containing more than 512 characters. I have configured error codes in web.xml with the error codes as follows:

<error-page> <error-code>408</error-code> <location>/errorPages/error.jsp</location> </error-page> <error-page> <error-code>400</error-code> <location>/errorPages/error.jsp</location> </error-page>

This shows me my custom error page for all the error codes for browser like IE and Google Chrome. For firefox it shows me the custom error page for error code 400 but it does not show me custom error page for error code 408, rather it shows the following error:

The connection to the server was reset while the page was loading. How to get the custom error page for error 408 in Firefox.