Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

in previous versions of firefox (I'm currently on beta 6.0) you could search for add-on updates... this seems to be no longer possible. Where can I look for the newest updates to my add-ons?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RobiBue

more options

I saw that you can right-click on each add-on in the add-on manager to search for an update on that specific item, but not search for updates on all as pre- 4? (at least I remember in 3.x I could search for updates on all...)

Giải pháp được chọn

In the Add-ons display, click on the "gear" symbol to the left of the Search box.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

In the Add-ons display, click on the "gear" symbol to the left of the Search box.

more options

Thank you, I had overlooked that.