Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The Help file to export bookmarks to Safari says to go to "Organize Bookmarks," but that option doesn't appear in my menu

  • 3 trả lời
  • 21 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I want to export bookmarks to Safari. The Help file says to pull down the Bookmarks menu to "Organize Bookmarks," but that option doesn't appear on my dropdown menu. Is the Help file out of date?

Giải pháp được chọn

Please click the Solved It button next to the answer that answered or solved your Firefox support issue, it appears when you are logged in, so this thread gets marked as Solved to help other users who may have this same problem.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

In Firefox 4, "Organize Bookmarks" was renamed to "Show All Bookmarks"; that new name carries over to Firefox 5.

If this reply solves your problem, please click "Solved It" next to this reply when signed-in to the forum.

more options

How dumb can I get? Thanks for a particularly speedy response that solved the problem precisely.

more options

Giải pháp được chọn

Please click the Solved It button next to the answer that answered or solved your Firefox support issue, it appears when you are logged in, so this thread gets marked as Solved to help other users who may have this same problem.