Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is Firefox 3.6 automatically upgraded to the lastest release?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

If automatic updates are on does 3.6 upgrade to the latest release such as 5 or will it just update to the next version of 3.6? thanks, Tom

If automatic updates are on does 3.6 upgrade to the latest release such as 5 or will it just update to the next version of 3.6? thanks, Tom

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That is not certain.
Sometimes the devs enable updating from Firefox 3.6.x to the latest Firefox 5 release and sometimes you can only update to the latest Firefox 3.6.x version.
Actually you can only do the latter on Mac because the Firefox 3.6.19 version for Windows and Linux doesn't add anything, so the decided not to offer that update on those platforms.
Updating to Firefox 5 may be offered again in a few weeks from now, but at the moment there is no update.