Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when I start my modzilla I get ASK.COM everytime. I have uninstalled Modzilla 4 times and still I get ASK.COM how can I get rid of this?

  • Không có trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
more options

I bought a new Dell laptop. When I started my explorer to load modzilla everything looked good. But when I opened my new modzilla download Ask.com was in its place. I have since uninstalled and reinstalled modzilla 4 times with the same results. When I click on my modzilla icon to open it I only ever get ASK.COM Help