Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

where is the firefox sync app??? its not under options

  • 3 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Xircal

more options

I a trying to set up the firefox app on my iphone..and i have not been able to find the firefox sync app/ add on to set up the sync account from my desktop version..its not under the options tool bar, and i am running the latest version of firefox. please help thanks

Giải pháp được chọn

Please see this article: Sync your Firefox bookmarks, history, passwords and more

To access the menu (incorrect in the article for Firefox 5.0), click the orange Firefox button, go to Options | Options | Sync

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Please see this article: Sync your Firefox bookmarks, history, passwords and more

To access the menu (incorrect in the article for Firefox 5.0), click the orange Firefox button, go to Options | Options | Sync

more options

Thank you so much!! Your directions were fantastic :D! My app is running now. I really appreciate it!

more options

You're welcome.