Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

parallel download in firefox

 • Không có trả lời
 • 4 gặp vấn đề này
 • 20 lượt xem
more options

..........in firefox 3.6.19, firefox have own downloader which is very very slow please focus on it own downloader............

        .........please if the firefox downloader is modified than it will the best browser forever..........
   .......some of my friends are using firefox, but not now because of this problem...........
              ..........some external downloader like idm,orbit,etc......are downloading the data in 8 to 10 parallel link..........
                            ......if you modify this thing in firefox own downloader than it will best browser forever.................