Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

of late I am having problem withthe error message saying " This programe is not responding. " Pl. help

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
more options

every so often when I try to open a programe or try to go from one screen to other I get this message at the top next to where it says Mozilla Firefox " this programe is not responding and i am stuck there. Some times when i press enter to go to another web site or programe, I get a ring of a bell. Pl.help

every so often when I try to open a programe or try to go from one screen to other I get this message at the top next to where it says Mozilla Firefox " this programe is not responding'' and i am stuck there. Some times when i press enter to go to another web site or programe, I get a ring of a bell. Pl.help