Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

questscan.com keeps poping up & interupting web sites ever since I downloaded firefox

  • 1 trả lời
  • 16 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I downloaded the new firefox & ever since then I can go to any web site and it will automatically switch to questscan.com & have to keep hitting the back button time & time again. I can't even look through a web site without questscan.com interrupting the page I'm on! Please help I like firefox & would like to continue using it! Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the extensions is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox (Tools) > Add-ons > Appearance/Themes).